Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Dambovita
  

 

 

NOUTĂȚI INTERNAȚIONALE

PRO DOMO

NOUTĂȚI EDITORIALE
NOUTĂȚI LEGISLATIVE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Programul de lucru al Consiliului filialei pentru luna noiembrie 2015 se poate vizualiza aici

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •     Formularul de raport anual de activitate pentru anul 2014 se poate descarca aici.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IMPORTANT

În atenţia stagiarilor înscriși la examenul de aptitudini

sesiunea 15, 22 noiembrie 2015

 

Stagiarii înscrişi la examenul de aptitudini  în vederea obținerii calității de expert contabil sesiunea 2015 cu domiciliul în judetul Dâmbovița, vor susţine examenul în mun. Ploiești, centrul de examen Prahova. Locul desfășurării examenului este Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, Bdul. Bucuresti nr. 39 amfiteatrul FA-2 și sala IP-6.

 

I. Proba scrisă a examenului se va organiza în data de 15 noiembrie 2015 în amfiteatrul FA-2.

Accesul în sala de examen se face între orele 08.00 – 08.45 pe baza cărții de identitate.

 

II. Examenul pentru proba orală pentru candidații declarați admiși la proba scrisă se va susține în ziua de 22 noiembrie 2015 începând cu ora 9.00 în sala IP-6

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                           Mediatizarea termenilor de referinţă în vederea susţinerii testului privind înscrierea în GEJ:

 Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţireaactivităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21 iulie 2010, cu modificările ulterioare, testul susţinut de experţii contabili care îşi exprimă opţiunea şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, se va desfăşurapotrivit următorilor termeni de referinţă:

Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni sunt:

03.12.2015 (orele 1600 – 1800 ), prima sesiune;

14.12.2015 (orele 1600 – 1800 ), a doua sesiune;

Tematica şi bibliografia (anexa nr. 1);

Locul de desfăşurare a testului: Sala de curs “Theodor Ştefănescu” din incinta sediului administrativ al filialei Dâmboviţa a CECCAR din  Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82;

 Timpul afectat completării testului:2 ore.

Procedura desfăşurării testării: Testarea constă în completarea, în mod individual, de către experţii contabili candidaţi, a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă. Fiecare răspuns corect va fi punctat cu două puncte iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

Depunerea/primirea şi înregistrarea la filială a:

·        Cererii privind înscrierea în GEJ (anexa nr.10);

·        Opţiunii privind specializările (anexa nr.11);

·        una fotografie de dimensiune ¾ cm.

 Termen limită: 16-24.11.2015 pentru prima sesiune şi  se prelungeşte până pe data de 09.12.2015 pentru cea de-a II-a sesiune.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A apărut ediția a IV-a, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala

 

 

CECCAR filiala Dâmboviţa organizează cursuri pregătitoare examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil şi contabil. Cererea de înscriere se poate descărca aici.

           Dacă alegi CECCAR, alegi o carieră!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hotărârile Consiliului Superior al CECCAR nr.15/344/22.06.2015  şi nr.15/345/22.06.2015   Măsuri aprobate în vederea stimulării dezvoltării profesionale a membrilor CECCAR

 

           Acordarea unor facilităţi pentru membri care respectă termenele pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp:

1.Reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevăzute în Standardul profesional nr.38, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior/ nr.09/157/24.07.2009, de la 400 lei la 300 lei pentru experţi contabili şi de la 320 lei la 220 lei pentru contabili autorizaţi;

 2. Includerea noilor taxe pentru organizarea cursurilor pentru membri prevăzute în Standardul  profesional nr.38, în cuantum de 300 lei pentru experţi contabili şi de la 320 lei la 220 lei pentru contabili autorizaţi, în cotizaţiile fixe datorate de membrii Corpului persoane fizice anual , cu condiţia... (continuarea aici)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOU! Editura CECCAR a publicat lucrările:

“Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind                               Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 în limba

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale                                                         română (Partea A + Partea B)

consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 3055/2009".

 

Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţiile de la fililală.

                                                                                               

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

La împlinirea a 3 ani de la trecerea în neființă a președintelui C.E.C.C.A.R., prof. univ. dr. Marin Toma, ne exprimăm veșnica recunoștință față de întreaga sa activitate lăsată în urmă și totodată regretul față de incomensurabila pierdere.

Personalitate remarcabilă a vieții economice din țara noastră, președintele Marin Toma rămâne un model profesional și uman, a cărui amintire va trăi veșnic în inima și în mintea noastră. S-a remarcat prin muncă asiduă și competență, cultură înaltă și viziune, continuitate și verticalitate.

Opera bogată, reprezentând o valoare națională lăsată în urmă de președintele Marin Toma păstrează vie amintirea sa.

Cu o implicare fără margini în ceea ce reprezintă profesia contabilă, președintele Marin Toma a fost cel care a construit o imagine fără cusur a nobilei profesii, recunoscută nu numai în țara noastră, dar și pe plan internațional.

"Profesia contabilă liberală nu ar fi existat fără ideile inovatoare ale celui care a fost Marin Toma, preşedintele C.E.C.C.A.R.”, Daniela Vulcan-Văduva, Director General C.E.C.C.A.R.

Respectul pentru întreaga activitate și personalitate a prof. univ. dr. Marin Toma ne obligă să ne îndreptăm cu toții gândurile către cel ce a fost președintele C.E.C.C.A.R. Fie ca amintirea sa să rămână veșnică în inimile noastre!

Dumnezeu să-l odihnească!

 

 

          C.E.C.C.A.R.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

În atenția membrilor CECCAR cu restanțe la plata cotizației

 

            Vă informăm că în reuniunea Biroului Permanent a Consiliului filialei din data de 04.05.2015, s-a pus în discuţie măsura nr.98 din Programul de activitate al filialei aprobat prin Conferinţa Naţională din data de 20.03.2015:” Analiza respectării obligaţiilor financiare de către membrii  şi luarea de măsuri operative pentru informare”.

           În urma dezbaterilor care au avut loc, au rezultat următoarele:

 

·                  În conformitate cu Normele CECCAR nr. 1500/2009, cu modificările şi completările

ulterioare şi Metodologia de stabilire a cotizaţiilor, termenele limită pentru achitarea cotizaţiilor profesionale sunt:

- 01.03.2015 pentru membrii inactivi şi 31.03.2015 pentru membrii activi, în cazul cotizaţiilor fixe;

- 31.01.2015( în cazul cotizaţiilor variabile aferente anului 2014, în baza rapoartelor de activitate) şi 15.02.2015, pentru eventualele diferenţe apărute .

      Valoarea cotizaţiilor profesionale aprobate prin  Hotărârea Conferinţei Naţionale din 23.03.2012, este următoarea:

Cotizaţii fixe:

  - 400 lei pentru experţi contabili activi;

  - 350 lei pentru contabili autorizaţi activi;

  - 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate;

  - 300 lei pentru experţi contabili inactivi;

  - 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi;

 - 200 lei pentru experţi contabili administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu;

  -175 lei pentru contabili autorizaţi administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu;

Cotizaţii variabile: 1,2% pentru persoanele fizice şi juridice

 

·         În conformitate cu art. 17, lit. b din Ordonanţa nr.65/1994, republicată  şi actualizată şi art.122, lit. a din ROF CECCAR, pentru neplata cotizaţiei profesionale la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic, Comisia de disciplină a filialei este în măsură să aplice sancţiunea disciplinară a membrilor filialei de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai mult de un an.

 

·                             În conformitate cu prevederile art.23, alin.1 din Ordonanţa nr.65/1994, republicată  şi actualizată şi art. 97, lit. b din  ROF CECCAR, pentru neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an, Consiliul filialei este în măsură să pronunţe radierea unui membru din Tabloul Corpului.

 

          Din evidenţa filialei, rezultă că membri din anexa nr.1 (se poate vedea aici) înregistrează restanţe faţă de termenele reglementate prin normele CECCAR.  Prin urmare, vă invităm să achitaţi cotizaţiile restante în cel mai scurt timp,  astfel încât să fie evitate situaţiile neplăcute pentru ambele părţi.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATE ALEGERI PREŞEDINTE FILIALA DÂMBOVIŢA A CECCAR

MANDATUL 2016-2020

 

      În conformitate cu pct. 7 şi 9 din Măsurile CECCAR nr. 56/2009 Comisia de nominalizare împreună cu Comisia de validare a candidaturilor prevăzută de Regulament, s-au întrunit în data de 01.04.2015, ora 8 şi au analizat opţiunile membrilor,  stabilind numărul de voturi acordate candidatului la funcţia de preşedinte al filialei Dâmboviţa a CECCAR.

În conformitate cu pct. 9 din Măsurile CECCAR nr.56/2009,  Comisia de validare a candidaturilor aduce la cunoştinţa membrilor că viitorul preşedinte al filialei Dâmboviţa a CECCAR, ce urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din anul 2016, este doamna expert contabil Anghel Gabriela.

 

Comisia de validare a voturilor :

E. C. Corlăteanu Cristina Elena - presedinte interimar Comisia de disciplina

E. C. Costache Elena - cenzor 

Doina Leustean - director executiv

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.

__________________________________________________________________________________________

 

Către,

 

 

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

  

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

 

APEL

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 

Cu stima,

 

 

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CECCAR

FILIALA DÂMBOVIŢA

Nr. 1294 din 27.02.2015

                                                                                                                                                NOTĂ DE INFORMARE

 

 

           Comisia de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR, numită prin Hotărârea Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR nr. 14/08/19.12.2014, în  conformitate cu Măsurile nr. 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la analiza declaraţiilor de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR.

La filiala Dâmboviţa a CECCAR a fost depusă declaraţia de candidatură a doamnei expert contabil Anghel Gabriela, înregistrată sub nr. 553 din 28.01.2015.

În urma analizelor efectuate, Comisia de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR, a concluzionat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Măsurile nr. 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de candidatură fiind înregistrată în termen legal.

      În conformitate cu   Măsurile nr. 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, membrii cu drept de vot ai filialei Dâmboviţa a CECCAR, sunt invitaţi să îşi exprime opţiunea, prin vot secret, cu privire la alegerea preşedintelui filialei Dâmboviţa a CECCAR pentru mandatul 2016-2020, până la data de 31 martie 2015.

 

     Locaţia: sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR din Târgovişte, str. Gimnaziului nr. 82

 

    Opţiunea poate fi exprimată până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot, în conformitate cu dispoziţiile pct. 108 din ROF-ul CECCAR şi pct. 2 din Anexa nr. 1 la ROF. Desfăşurarea acţiunii privind exprimarea opţiunii de votare se realizează cu respectarea prevederilor menţionate la pct. 15,16 şi 17 din Anexa 1 la Regulament, Procedura alegerilor şi va avea în vedere votarea conform Listei candidaţilor nominalizaţi, comunicaţi conform Referatului comisiei de nominalizare şi Listei candidaţilor.   

    Referatul întocmit de comisia de nominalizare poate fi vizualizat aici.


    Lista candidaţilor nominalizaţi poate fi accesată aici. 

   

Postat site pe data de 27.02.2015

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IN ATENTIA MEMBRILOR ACTIVI AI FILIALEI DAMBOVITA

 

Potrivit pct. 67 alin (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  C.E.C.C.A.R.,  republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, „Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.”

Declaraţia de candidatură pentru funcţia de preşedinte al filialei – model aprobat de Consiliul Superior al Corpului se poate descarca aici.

Declaraţia de candidatură  completată la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului se depune la sediul filialei din Targoviste, str. Gimnaziului nr. 82, până la data de 31 ianuarie  2015.

Comisia de nominalizare analizează candidaturile primite sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute de Regulament în ceea ce priveşte:

a.       reputaţia;

b.       ataşamentul la onoarea, prestigiul şi interesele Corpului;

c.        îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani (participarea la adunările generale, obligaţii financiare, obligaţii profesionale, etc.);

d.       calităţi manageriale (funcţii de conducere deţinute, etc);

e.       activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile, (cursuri predate, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului, etc) exprimate în număr ore prestate în ultimii 5 ani.

            Potrivit pct. 2 din Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR, „Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu excepţia celor care:

    a) nu sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale;

    b) sunt membri de onoare;

    c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

    d) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depunerea Rapoartelor anuale de activitate

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR a facilității de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal, cât şi al societăţii, după caz.

Odată completat online Raportul anual de activitate, acesta nu mai trebuie depus la filială în format fizic, restul documentelor necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei putând fi trimise scanate prin email.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, precum și pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați filialei CECCAR de care aparțineți.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lansare RadioLight: CONTează pentru tine!

 

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.

Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ


În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1.           solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2.           trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

Instrucţiuni utilizare aplicaţie evidenţă membri

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

  Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri  din cadrul Consiliului Economic şi Social.

_____________

Vă rugăm să accesaţi, în linkul de mai jos, articolul complet publicat astăzi în Curierul Naţional (poate fi preluat cu precizarea sursei):

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Un an de la despărţirea de marele lider al contabililor români, prof. univ. dr. Marin Toma

 

                                                                                                                                  “în viaţă, dacă munceşti, ştii;  dacă ştii şi crezi (în Dumnezeu) trebuie să vrei, 

                                                                                                                                                                                                                     iar dacă vrei trebuie să poţi”

Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor contabili din ţara noastră fiind resimţită permanent cu durere şi imposibilă consolare, aşa cum se întâmplă totdeauna cu personalităţile autentice, cu cei ce şi-au lăsat amprenta puternică, de neconfruntat asupra destinelor contemporanilor şi ale celor care vor urma. Pe... citeste mai departe

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România / Comisia Centrală de Nominalizare / Comisia Centrală de Validare Nr. 3555/09.04.2013

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România / Comisia Centrală de Nominalizare / Comisia Centrală de Validare Nr. 3555/09.04.2013

  PROCES-VERBAL În temeiul prevederilor pct. 17 şi 18 din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR, republicat, aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 09/62 din 14 martie 2009, modificate şi completate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 10/65 din 2 septembrie 2010, Comisia Centrală de Nominalizare împreună cu Comisia Centrală de Validare întrunite azi, 09.04.2013, urmare exprimării opţiunilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR în perioada 01-31 martie 2013, constată... citeste mai departe

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cursuri de formare profesională în domeniul TIC gratuite

- Către membrii, stagiarii CECCAR

- Formular grup țintă CECCAR

- Declarație

- Fișa de înscriere postuniversitare

- Contract de studii

_
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Având în vedere publicarea în M.O. al României a OUG nr. 4/2013 cu privire la modificarea Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, considerăm că este de interes pentru experţii contabili judiciari membri ai filialei dumneavoastră să cunoască prevederile acesteia, după cum urmează:

"...........

Art. I. - Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins: „

Art. 81. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 15 februarie 2013.”

2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins: „

Art. 82. - Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.”

............".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modelul declaratiei de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR se poate descărca aici.

 Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se depun sau se trimit la Aparatul central al Corpului, pana la data de 31 ianuarie 2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chestionarul rapid al IFAC pentru PMM-uri pentru trimestrele 3-4, 2012 este acum deschis!

Sunteţi practician într-o practică mică sau mijlocie (PMM)? Atunci completaţi Chestionarul rapid pentru PMM-uri pe

http://ifac.smpquickpoll-romanian.sgizmo.com/s3/?language=Romanian

 

Chestionarul poate fi completat în trei minute şi este realizat semestrial de către IFAC în 2012 cu scopul de a obţine un instantaneu al principalelor probleme cu care se confruntă PMM-urile şi clienţii lor IMM-uri. Chestionarul se va închide în data de 31 decembrie 2012. Veţi putea consulta rezultatele în următoarea ediţie a Buletinului de ştiri PMM care va fi publicată pe site-ul IFAC.

Pentru că opinia dvs. contează pentru bunul mers al profesiei contabile, vă invităm să vă implicaţi activ în acest demers.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Să nu ne subestimăm forţa creativă, să promovăm înaltele valori ale profesiei contabile

Niciun motiv să nu avem încredere în noi.

În evaluarea activităţii, a comportamentului colegilor noştri contabili – fie că opiniile sunt exprimate de oficialităţi, fie că se pronunţă manageri ai societăţilor comerciale, fie că apar referiri în mass-media – ne este dat să auzim, nu rareori, calificativul de modest, ca şi eticheta de modestie. Fireşte, nu se poate aduce nicio obiecţie în cazul colegilor care se definesc prin autentica modestie, prin ceea ce numim “cei 7 ani de-acasă”, prin manifestarea bunului simţ, printr-o evaluare corectă şi un comportament civilizat. (Citeşte mai departe (Curierul Naţional))

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale

 

 Vă rugăm să găsiţi în linkul următor:

http://curierulnational.ro/Specializat/2012-11-08/CECCAR+sprijina+sectorul+IMM+oferind+practici+contabile+de+calitate%2C+adaptate+cerintelor+actuale

articolul realizat pe baza acţiunilor la care CECCAR a fost Partener Principal– Topul Naţional al Firmelor Private, CNIPMMR- material ce conţine ampla luare de cuvânt a Directorului General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, în cadrul plenului lucrărilor găzduite de Topul Naţional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT! 

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 786/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 606, din 23 august 2012, a fost modificat articolul privind punerea în aplicare a noului CPC, astfel:

“Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 februarie 2013.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A apus soarele contabilităţii româneşti…

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prof. Univ. Dr. Marin Toma

 

  Născut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţărani din satul Baloşani, a fost inspirat prin tot ce a trăit în copilărie să iubească oamenii şi munca, să se dăruiască semenilor, cu un devotament ieşit din comun.

Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundă înţelegere a vieţii, care s-au manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strălucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţă Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi si-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A părăsit însă în scurt timp funcţia publică şi s-a dedicat activităţii de consultanţă din sectorul privat ca şi celei de formator a profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice până la cea de profesor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele său fiind legată întreaga istorie din ultimele două decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastră. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltă clasă, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţară.

Spirit dinamic, mereu în cautarea de soluţii mai bune, inspirat de practică, dăruit cercetării ştinţifice şi formării noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţă, prin viziune, prin inteligenţă, prin propriul său exemplu, să transmită nu numai o dată cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimulează întotdeauna marile energii.

În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergător al procesului de integrare europeană a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilă la scara internaţională.

Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamă, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbărilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie. 

MARIN TOMA

Profesor Universitar, Doctor în economie

26 februarie 1943 – 27 mai 2012

 

 • Autor a mai multe lucrări în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

 • Formator pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

 • Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Membru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare

 • Membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa

 • Vicepreşedinte al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA)

 • Administrator al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF)

 • Preşedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii în perioada 2004-2008

 • Membru al Societăţii Americane a Evaluatorilor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     O economie europeană are nevoie de profesionişti europeni. 

                                                                                     CECCAR este unicul formator de valori europene în domeniul contabil!

                                                                                     Apelaţi la un expert contabil membru CECCAR.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anunţ important!

       În conformitate cu Hotărârea Conferinţei Naţionale din 22 martie 2012, începând cu anul 2013, exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, se va face prin utilizarea parafei cu valabilitate anuală. 

   Pentru evitarea cheltuielilor inutile cu confecţionarea parafelor,  rugăm membrii să  comunice filialei prin e-mail sau fax, până cel târziu 10 iulie a.c., orice modificare pe care estimează  că o vor înregistra cu privire la exercitarea profesiei în anul curent

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ANUNŢ IMPORTANT

      În conformitate cu art.94 din ROF CECCAR şi în vederea publicării anuale în Monitorul Oficial, a unor date de identificare corecte şi complete, membri  au obligaţia să comunice filialei de care aparţin toate modificările intervenite în forma de organizare (persoană fizică liberprofesionistă şi/sau angajată, societate de profil: de expertiză contabilă sau de contabilitate), locurile de desfăşurare a activităţii (datele de contact: adresă de domiciliu, adresa de corespondenţă, numere de telefon, adrese de email), componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora,  în termen de 30 de zile de la producerea lor.

 Invităm membrii filialei care şi-au modificat adresele de e-mail, să comunice în cel mai scurt timp pe adresa de e-mail a filialei :ceccardambovita@ceccardambovita.ro, coordonatele de contact prin intermediul poştei electronice.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •  Principiile etice fundamentale ale profesionistului contabil aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Contract cadru servicii financiar contabile aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nota nr. 14801 din 29 dec.2011 privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Notă privind unele măsuri pe linia transparenței activităților profesionale ale membrilor aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 În conformitate cu Metodologia de stabilire a cotizaţiilor de membru (a se vedea detaliat la pagina "Hotariri si decizii"), aprobată prin HCS nr. 08/89 din 14.05.2008, cel puţin 50% din cotizaţie se achită la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, restul, până la 31 martie. Cotizaţia variabilă se achită în două tranşe: pentru veniturile realizate în primul semestru al anului, termenul de plată este 31 august al anului în curs, iar pentru veniturile realizate în cel de-al doilea semestru, termenul de plată este 31 ianuarie al anului viitor.          

 •    Cotizatiile fixe unice pe tară aprobate prin Decizia nr. 11/266 din 21 octombrie 2011 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR şi în Conferinţa   

  Naţională din 23.03.2012 :

    COTIZAŢII FIXE:

 •   - 400 lei pentru experţi contabili activi;

 •   - 350 lei pentru contabili autorizaţi activi;

 •   - 800 lei pentru societăţile de expertiză şi de contabilitate;

 •  - 300 lei pentru experţi contabili inactivi;

 •  - 250 lei pentru contabili autorizaţi inactivi;

 •   - 200 lei pentru experţi contabili administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu

 •  - 175 lei pentru contabili autorizaţi administratori/asociaţi/angajaţi la societăţile membre CECCAR, care nu desfăşoară activitate în nume propriu

  COTIZAŢIA VARIABILĂ: - Cotizaţia variabilă 1,2% pentru persoanele fizice şi juridice

 

        În Monitorul Oficial va fi publicat Tabloul membrilor care au primit  viza de exercitare a profesiei pe anul 2012 (membri activi) şi au achitat integral cotizaţiile fixe

datorate până la data de 31 martie 2012 (membri activi şi cei inactivi) .

       Persoanele şi societăţile care nu au achitat integral cotizaţia fixă nu vor fi publicate în Monitorul Oficial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONDIŢII DE ACORDARE A VIZEI ANUALE DE EXERCITARE A PROFESIEI     

 •           Formularul de raport anual de activitate se poate descarca aici.

 •           Lista societăţilor de asigurare agreate de CECCAR poate fi consultată aici

 •              Formularul cu declaraţiile pe proprie răspundere menţionate în condiţiile de exercitare a profesiei aici.

 •          Formular de declaratie de consimtământ de prelucrare a datelor aici

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În conformitate cu Hotărârile Conferinţei Naţionale a CECCAR din 02.04.2011, condiţiile de asigurare (pentru risc profesional) şi de plată se negociază direct de către membrii cu societăţile de asigurare agreate de CECCAR, ţinând seama de condiţiile  concrete cerute de organismele profesionale, organizatorii de licitaţii pentru angajarea serviciilor contabile, etc., aceştia putând să solicite asistenţă din parte direcţiilor de specialitate ale Corpului.   

  Pentru anul 2011, sumele plătite de membrii activi ai Corpului cu titlul de prime de asigurare, către societăţile de asigurare agreate, se deduc din cotizaţiile variabile datorate de aceştia, pe bază de documente legale, în limitele sumelor anuale de 25 USD pentru o societate, 12 USD pentru un un expert contabil şi 8 USD pentru un contabil autorizat. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANUNŢ IMPORTAN

 <În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2011”, menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile   de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R.face următoarele precizări: 

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet,referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective. 

2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2011.

3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.>
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ANUNŢ IMPORTANT 

privind preschimbarea carnetului de membru 

 •                În conformitate cu măsurile dispuse de conducerea Corpului, comunicăm membrilor care nu deţin carnet preschimbat în conformitate cu prevederile Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior nr. 08/184 din 28 martie 2008, nu vor putea obţine viza de exercitare a profesiei pentru anul 2012.

 •            Membrii filialei CECCAR  Dâmboviţa care se află în situaţia mai sus menţionată, sunt invitaţi la sediul filialei, în cel mai scurt timp posibil, pentru a depune carnetul de expert contabil/contabil autorizat vechi, care urmează a fi preschimbat şi o fotografie tip 2/3.

 • Listă membri CECCAR Filiala Dâmboviţa care nu au carnetele de membru preschimbate

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ANUNŢ

„După cum aţi luat cunoştinţă este în curs de aprobare un proiect de ordonanţă prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat; Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din acest proiect de ordonanţă.

Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR ca imediat după publicarea actului normativ să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări”.

Director General

Ec. Daniela Vulcan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În conformitate cu Decizia Biroului Permanent al Consiliului Filialei n.11/05/ 19.05.2011, membri care deţin parafa Corpului şi nu au solicitat viza de exercitare a profesiei, sunt invitaţi  la sediul filialei în termen de 15 zile, în vederea clarificării situaţiei, în ceea ce priveşte exercitarea profesiei (solicitarea vizei anuale de exercitare a profesiei sau predarea parafei proprietate a Corpului ).

  De asemenea, reamintim că în conformitate cu art.43, alin.1 din O.G. nr.65/1994, “exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale”.

 • În conformitate cu art.18 din Normele nr.1500/2009, filiala declară nule un număr de 18 parafe proprietate a Corpului, nedepuse până în prezent la filială, de către membrii radiaţi sau, după caz, suspendaţi din Tabloul Corpului, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei nr.11/01/2011 şi  Decizia Biroului Permanent al Consiliului Filialei nr.11/27.01.2011 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •           Lista membrilor radiaţi sau, după caz, suspendaţi, ale căror parafe se declară nule: aici .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • NORME  nr.1484 din 5 februarie 2009 privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (pot fi vizualizate aici).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Interviul acordat de Preşedintele CECCAR  Prof. univ. dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificările aduse Legii Contabilitatii ( detalii aici ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Notă referitoare la interpretarea aplicării prevederilor din Legea contabilităţii ( detalii aici )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În vederea actualizării dosarelor membrilor şi a bazei de date, în conformitate cu normele CECCAR,  membri filialei înregistraţi ca persoană fizică autorizată la Direcţia finanţelor publice, trebuie  să trimită filialei (prin e-mail sau prin alte mijloace ), o copie a certificatului de identificare fiscală (C.I.F.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •   Lista unităților BRD unde pot fi contactați reprezentanții CertSIGN poate fi vizualizată aici.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •  În conformitate cu Circulara conducerii CECCAR nr. 1887/14.03.2011, membrii CECCAR, vor dispune în cadrul cabinetelor de profil,  următoarele măsuri:

             Societățile de expertiză contabilă

             1. Până la data de 02.05.2011, vor proceda la desemnarea unei persoane de contact în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, comunicând acestuia datele și sarcinile persoanei desemnate.

             2. Până la data de 02.05.2011, vor transmite filialei denumirea societății, numele, calitatea și datele de contact ale persoanei desemnate în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.   

          3. Comunicarea rapoartelor prevăzute de dispozițiile Legii nr. 656/2002, direct către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu mențiunea ca ulterior să transmită către filială o situație statistică trimestrială care să cuprindă numărul și felul rapoartelor întocmite.

          4. Pentru conectarea la sistemul de raportare on-line, societățile raportoare vor solicita de la filială, datele de contact.

                 Experții contabili (inclusiv experții contabili judiciari) și contabilii autorizați

             Depunerea rapoartelor prevăzute de dispozițiile Legii nr. 656/2002 la filiala Corpului, urmând ca ulterior, după analiza, aceasta să le comunice on-line către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În vederea înregistrării în tabloul Corpului a societăților de profil,  membrii CECCAR trebuie să prezinte la Consiliul filialei proiectul actului constitutiv al societății, în vederea avizării în conformitate cu Normele Deontologice-persoane juridice  nr.334/2003 emise de CECCAR.

 • Codurile CAEN în care sunt încadrate activităţile ce pot fi desfăşurate, de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în funcţie de competenţele conferite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi vizualizate aici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În conformitate cu Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010 a Biroului Permanent al CECCAR, s-a aprobat organizarea “Topului Național și local al celor mai bune societăți  membre ale CECCAR”. Normele privind „Topul național și local al celor mai bune societăți membre CECCAR” pot fi consultate aici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În conformitate cu pct. 8 din Normele CECCAR nr. 8261/07.77.2009, statutul de membru inactiv poate fi solicitat la luarea în evidenţă pentru prima dată a experţilor contabili sau contabililor autorizaţi sau cu ocazia acordării vizei anuale, dar nu mai târziu de 1 martie a fiecărui an, pe bază de cerere fundamentată legal.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • În conformitate cu Hotărârea nr. 11/215 din 15 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului și examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil și de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 00/33/2000, publicată in Monitorul Oficial al României, nr.142 din 25 februarie 2011, stagiarii beneficiază de următoarele facilități:

   Perioada de stagiu poate fi redusă cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului, după cum urmează:

  a)      cu 1/2 când stagiarul are o vechime în activități financiar - contabile de cel puțin 20 de ani, din care cel puțin jumătate în funcții de conducere;

  b)      cu 1/3 când stagiarul are o vechime în activități financiar contabile de cel puțin 10 de ani sau cel puțin 5 ani în funcții de conducere în domeniul financiar - contabil.

  Totodată, stagiarul trebuie să facă dovada practicii în profesie cu documente privind evidența muncii, contracte, adeverințe etc., precum și cu o listă a lucrărilor, operațiile financiar - contabile efectuate, cu perioadele corespunzătoare de timp.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009